Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Komentáře PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil.
PRŮCHVAT TŘEBÍČE: Krajský úřad velkou EIA schválil. PDF Tisk Email
Čtvrtek, 18 Leden 2024 09:13

Podstatné námitky občanů arogantně zamítl.

Krajský úřad v Jihlavě vydal dne 15. ledna 2024 “Souhlasné závazné stanovisko” k posouzení vlivů provedení záměru „I/23 Třebíč, obchvat“ na životní prostředí. Toto stanovisko bylo vydáno víc jak půl roce poté, kdy spolek Obchvat Třebíče společně s dalšími spolky, třebíčskými občany a podnikateli podal vyjádření k dokumentaci EIA. Veškeré podstatné připomínky k průchvatu Krajský úřad odmítl.

Vyjádření spolku Obchvat Třebíče bylo velmi obsáhlé. Obsahovalo třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi zásadní požadavky patřilo podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci. Podrobnosti si můžete přečíst v níže uvedeném článku. Již zmíněné  “Souhlasné závazné stanovisko” je součástí veřejné vyhlášky, kterou zveřejnil Krajský úřad Vysočina  na své úřední desce ve středu 17. ledna 2024. Toto stanovisko doplnilo dokumentaci týkající se stavby průchvatu, která je dle Krajského úřadu již úplná. Tudíž ve lhůtě 15 dnů od zveřejnění této vyhlášky, do 1. února 2024, mohou ke stavebnímu záměru na základě všech podkladů pro vydání územního rozhodnutí včetně závazného stanoviska k posouzení vlivů na životní prostředí účastníci řízení uplatnit námitky, veřejnost připomínky a dotčené orgány dodatečná závazná stanoviska.

Úředníci krajského úřadu ve svém “Souhlasném závazném stanovisku”  vychází z Posudku dle §§ 9 a 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), který pro krajský úřad Kraje Vysočina zpracoval Ing. Pavel Obrdlík. Na mnoha místech tento posudek pouze kopíruje a nekriticky přejímá mnohdy diskutabilní a arogantní vyjádření zpracovatele.

Vlastního názoru se Krajský úřad “dopustil” především ve zdůvodnění toho, proč nebylo svoláno veřejné projednání dokumentace k EIA a podaných námitek. Dle § 17 zákona o EIA v případě, že úřad obdrží odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci, je povinen do 30 dnů po uplynutí lhůty zajistit konání tohoto projednání. Úřad tvrdí, že veřejné projednání  nenařídil s ohledem na ustanovení § 10 odst. 5 zákona o EIA. Avšak tento paragraf již součástí příslušného zákona není.

Podstatným požadavkem v mnoha vyjádřeních k dokumentaci EIA bylo zpracování variantních řešení trasy případného obchvatu. Ing. Obrdlík se ve zdůvodněních odmítnutí variant u jednotlivých připomínkujících velmi liší. Např. k tomuto požadavku vzneseného Dětmi Země  uvádí: “Záměr je v dokumentaci EIA řádně a logicky zdůvodněn. Varianta 0 (či 0+) nesplňují účel odvedení tranzitní dopravy z centra města (tedy účel obchvatu). Varianta 2 (exogenní) nesplňuje účel převedení části vnitroměstské dopravy.” U téhož požadavku  paní Doležalové je zdůvodnění odmítnutí toto: “Trasa záměru je dána platnou ÚPD, která podléhala veřejné kontrole a posouzení vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví v rámci procesů SEA. Oznamovatel nemá povinnost předložit záměr ve variantním řešení a v případě společného řízení s posouzením vlivů na životní prostředí to ani není z logických důvodů přípustné”.

I u požadavku spolku Obchvat Třebíče na variantní zpracování trasy obchvatu je zdůvodnění jiné: “Zdůvodnění výběru a popis variant jsou v dokumentaci uvedeny dostatečně až nadstandardně. Trasa obchvatu je územně stabilizována v platné ÚPD. Oznamovatel musí v územním řízení tuto trasu respektovat. Variantní řešení je v případě společného územního a stavebního řízení nepřípustné. Tyto připomínky jsou tedy vznášeny v tomto procesu EIA již zbytečně a neoprávněně.”

V dalších vyjádřeních k jednotlivým připomínkách ing. Obrdlík namísto věcného zdůvodnění odmítnutí jednotlivých připomínek přechází až k osobnímu napadání a obviňování z nedostatku odbornosti:

“Požadavek je neoprávněný, protože je založen na chybném předpokladu významného škodlivého zásahu do krajinného rázu. Autor požadavku není odborně způsobilý takový závěr učinit a zejména ho nijak odborně argumentačně nedokládá”.

“Tento požadavek dokládá, jak nedostatečně se jeho autor seznámil s dokumentaci EIA a jejími přílohami, ač neváhá vznášet odvážné požadavky”.

“Tento požadavek není založen na ZZŘ ani platné legislativě. Není odborně dostatečně zdůvodněn a obhájen, a proto je neoprávněný”.

Jaromír Barák, předseda spolku Obchvat Třebíče a opoziční zastupitel Města Třebíče za Třebíč Občanům, říká: “To, že Krajský úřad v Jihlavě souhlasné stanovisko k EIA vydá, jsme předpokládali. Ale to, že ho vydali až po šesti měsících namísto do 30 dnů po obdržení připomínek, nás překvapilo. Ještě větším překvapením bylo, že krajský úřad nesvolal veřejné projednání dokumentace k EIA, pravděpodobně v rozporu se zákonem, ale tento přístup je bohužel už obvyklý. “Všechno podstatné si uděláme sami, a nikdo nám do toho mluvit nebude”, je zásada Kraje a Města Třebíče. Náš spolek samozřejmě uplatní relevantní námitky k podkladům pro vydání územního rozhodnutí k průchvatu. A stejně tak budeme postupovat i v navazujících úředních řízeních, pokud našim námitkám nebude vyhověno”.

Třebíč občanům!