Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Komentáře Vyjádření k novému územnímu plánu města Třebíče
Vyjádření k novému územnímu plánu města Třebíče PDF Tisk Email
Středa, 28 Srpen 2019 07:22

Na stránkách města Třebíče byl zveřejněn nový územní plán města s výzvou na vyjádření občanů. Tímto tak činím a zároveň žádám o sdělení, jakým způsobem bylo s mým vyjádřením naloženo.

Největší problém ÚP je přeložka silnice I/23, tedy tzv. obchvat Třebíče. Silně poškodí a znehodnotí tři městské lesoparky (Lorenzovo údolí, Terovské údolí, Libušino údolí) tím, že hodlá zavést tranzitní a kamionovou dopravu k Domu dětí a mládeže, venkovním hřištím a mnoha bytům a obytným domům v Borovině. Městské lesoparky jsou pro život ve městě velmi cenné. Frekventovanou silnici v těchto místech je nutno odmítnout. Výstavba silnice zde je v příkrém rozporu s prioritami předloženého ÚP:

Bod 2.3 Požadavky na ochranu a rozvoj přírodních hodnot – zde je preferována ochrana městských parků včetně Lorenzových sadů, Libušina a Terovského údolí

Bod 3.4 Vymezení systému sídelní zeleně – zde se konstatuje, že územní plán stabilizuje spojitý systém veřejné zeleně (bod 14) a že systém sídelní zeleně je nutno rozvíjet jako klidové a rekreační zázemí města (bod 15)

Bod 5 Koncepce uspořádání krajiny – zde je uvedeno, že ÚP bude podporovat trvale udržitelný rozvoj území, tj. zachování stávajících estetických, ekologických a rekreačních kvalit krajiny, jejich další rozvoj a podporovat minimalizaci produkčních funkcí krajiny.

Jako nepřípustné dle ÚP je využití území, které by omezovalo či snižovalo kvalitu přírodních a krajinných hodnot (bod 264).

Plánovaná trasa silnice je tedy v příkrém rozporu nejen s těmito body předloženého ÚP, ale současně i se Strategií biologické rozmanitosti ČR, která je v tomto ÚP též uvedena. Zavedením silnice do lesoparků město Třebíč je proti zdravému rozumu, přičemž popírá zásady ÚP, které si samo vytvořilo.

Požaduji veřejnou diskuzi s občany na téma ÚP města. Navrhuji, aby radnice, stejně jak se to stalo např. v Brtnici, svolala občany do vhodného velkého sálu (např. Fórum) a náležitě je o akci informovala, aby to se tak nestalo o prázdninách nebo v pátek odpoledne, a aby byla pozvánka zveřejněna v tisku a na webových stránkách města v dostatečném předstihu. Součástí projednání s občany by měla být podrobná vizualizace celé trasy silnice, aby si občané dovedli představit rozsah zastavěného území, velikost betonových podpůrných stěn v údolích, výšku protihlukových zdí, mosty, křižovatky, terénní rýhy, tunel v Borovině, aj.

Připomínám, že pod petici proti vedení trasy obchvatu se podepsalo již zhruba 2 400 občanů. Názor veřejnosti není možno ignorovat.

Ing. Bc. František Ryneš

V Třebíči dne 28. srpna 2019